พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer #batch 1

โดย parichat_p

30 ส.ค. 2565

24 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer # batch 1 หลักสูตรการพัฒนา soft skills หรือ ทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืน ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา


โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่สังคมต้องการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งการอบรมระยะแรก เป็นการเสริมและพัฒนาทักษะเดิม เพื่อเพิ่มความสามารถ และสร้างทักษะใหม่ๆ ให้แก่คณาจารย์


ในเรื่อง ทักษะการโค้ช , Activity based teaching (การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐาน) , เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้าง Soft skill ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ , การจัดการอารมณ์ , เครื่องมือช่วยประเมิน Soft skills จิตวิทยาและภาษาสมอง เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างคณาจารย์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร และนักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยต่อสังคมต่อไป

Related News