พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดย parichat_p

24 ส.ค. 2565

12 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการผลิตและพัฒนาครู โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นฐานสมรรถนะ ตามมติสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ


นอกจากนี้ ยังเน้นการจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งบ่มเพาะอัตลักษณ์บัณฑิต เสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพ และรองรับอาชีพที่สอง ตามสาขาวิชาเอก โดยมุ่งให้บัณฑิตทุกคนมีงานทำ ในส่วนของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน้นการจัดการเรียนการสอน ที่ประสานประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่น


โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้อีก 4 แห่ง ในการตั้งศูนย์อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นและโลจิสติกส์ การเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเกษตรและอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์


ในช่วงบ่าย ฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนา soft skills ที่มุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตสำคัญ 4 ด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ ด้วย

Related News