พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการสืบสานพระราชปณิธาน จังหวัดตาก

โดย panisa_p

1 ก.ค. 2565

32 views

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ในพื้นที่จังหวัดตาก


วันนี้ ที่โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดตาก


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมรับทราบปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และพัฒนา


โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดถุงยังชีพพระราชทาน จํานวน 500 ชุด มอบแก่ประชาชน และโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย รวมถึงสํานักงานอัยการสูงสุด , สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ตลอดจนการมอบอุปกรณ์สําหรับการศึกษาทางไกล และชุดหนังสือ เผยแพร่ความรู้สําหรับเยาวชน จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน

Related News