พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2565

19 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 653 คน โอกาสนี้ เปิดร้านกาแฟ "จิปแฟ แลท่อง" ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดสรรเงินทุนพระราชทานในการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นอาชีพให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพด้วย


จากนั้น ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช มีนักเรียน 638 คน มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ , วิชาชีพ , งานเกษตร ภายใต้โครงการอารยเกษตร และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น


และที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อำเภอทุ่งสง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 496 คน โดยเมื่อปีการศึกษา 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรเงินทุนพระราชทานในจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน ด้านการเรียนการสอน ได้เปิดห้องเรียน เรียนร่วมเด็กพิเศษสำหรับเด็ก LD และห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้