พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดย parichat_p

23 มิ.ย. 2565

12 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบัญชี สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการท่องเที่ยว และสำนักวิชาสังคมศาสตร์


ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีจุดเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายภาคเหนือ ภาษาจีนธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในระดับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษากับเครือข่ายนานาชาติ ครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย อเมริกา และยุโรป


ในบ่ายวันเดียวกันได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนากิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ในส่วนของห้องปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล และห้องปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ องคมนตรีได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะในการเยี่ยมชม ด้วย

Related News