พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

14 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำ มีนักเรียน 528 คน มีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดให้นักเรียน "1 คน มี 1 อาชีพ"


เพื่อฝึกทักษะตามความต้องการและความถนัด โดยโรงเรียนจัดตลาดนัดอาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน อาทิ การทำเกษตรแบบผสมผสาน , ทำชาชัก , โรตี , ขนมผูกรัก , ข้าวต้มมัดใบพ้อ ในส่วนนิทรรศการวิชาการ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอน 2 ระยะ ระยะแรกแบบ On-line กับ On-hand และระยะที่ 2 แบบ On-site ซึ่งได้รับการประเมินความพร้อม ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19