พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

โดย panwilai_c

11 มิ.ย. 2565

22 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 3 รูปวันนี้ เวลา 13.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 3 รูป เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร ในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป ดังนี้พระธรรมธัชมุนี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคมพระธรรมบัณฑิต ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรสุธี สีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธคุณาลังการ ธรรมทานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป พระพรหมวชิรสุธี เป็นเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 (ธรรมยุต) และภาค 17 - 18 (ธรรมยุต)พระเทพมงคลญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราภรณ์ สุนทรวิสุทธิญาณ สีลาจารวิมล โสภณธรรมธาดา วิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป พระพรหมวชิราภรณ์ (สนธิ์ อนาลโย) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา