พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2565

โดย parichat_p

8 มิ.ย. 2565

42 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2565


วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน มีความคืบหน้าในหลายด้าน ทั้งการสร้างเส้นทางเข้าสู่ชุมชน ขณะนี้แล้วเสร็จร้อยละ 90 เหลือเพียงเส้นทางเข้าอาคารคัดบรรจุ บ้านจ่อคี , การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ที่กรมชลประทานวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย และอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ไปยัง 4 หมู่บ้าน ได้แก่


บ้านห้วยขนุน บ้านห้วยโป่ง บ้านทีวะเบยทะ และบ้านห้วยสินา ,ด้านการส่งเสริมการเกษตร ได้ทดลองปลูกบุกทั้งในแปลงเกษตรกร และแปลงป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นแปลงฟื้นฟูพืชอาหาร และทดลองให้เกษตรกรบ้านห้วยโป่ง 3 ราย ปลูกทดสอบต้นหมาก 400 ต้น และทดสอบการเพาะเมล็ด


เพื่อเป็นต้นกล้าปลูกฟื้นฟูพื้นที่ ด้านการพัฒนาชุมชนมีการตรวจประเมินหมู่บ้านสะอาด อบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และวางเป้าหมายสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมกับเตรียมเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอ เผ่าปกาเกอญอย้อมสีธรรมชาติ โดยถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณ เพื่อการอนุรักษ์และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชน้ำมัน การผลิตและแปรรูปกัญชงแบบครบวงจร ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อำเภอหางดง ซึ่งมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปพืชน้ำมันจาก งาดำ งาหอม และลินิน เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็น


โดยศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากัญชง ที่เริ่มเมื่อปี 2564 ส่งเสริมให้เกษตรกรใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเสี้ยว และบ้านน้ำซุ้ม ปลูกกัญชงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเส้นใยเชิงพานิชย์ และยังพัฒนาโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันกัญชง สำหรับผลิตเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา


ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา เป็นจุดศูนย์กลางงานกัญชง ของมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งด้านการแปรรูปเมล็ดเพื่อบริโภค การคัดเกรดและบรรจุเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดบริโภค การควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาเส้นใยกัญชง ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ มีการนำส่วนของใบบดละเอียด และเมล็ดกัญชงที่กะเทาะเปลือก มาเป็นส่วนประกอบอาหารประเภทของหวาน เช่น ชากัญชง คุกกี้กัญชง ไอศกรีมกัญชง น้ำนมกัญชงหรือเฮมพ์มิลล์ กัญชงไซรัป รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ สบู่ โลชั่น และแชมพูสระผม