พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียแปชิฟิก

โดย kodchaporn_j

6 มิ.ย. 2565

11 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย แปชิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2วันนี้ เวลา 08.52 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแชงกรี - ลา เขตบางรัก ทรงเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปชิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030)ครั้งที่ 2 (Asia-Pacific Regional Education Conference – APREC -II ) หรือ APREMC-II เป็นการประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ , องค์การยูนิเซฟ , กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดขึ้น ในหัวข้อ การฟื้นฟูและการเปลี่ยนด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ระบบการศึกษา ที่ตอบสนองเชื่อมโยง และยืดหยุ่นมากขึ้น : การเร่งดำเนินความก้าวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษา 2030 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นปัญหา แนวปฏิบัติและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้านการศึกษา ที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม พร้อมกับทรงฟังผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลง เพื่อร่วมแสดงพลัง แสดงวิสัยทัศน์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในภูมิภาค ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมเชิงวิชาการ และการประชุมระดับสูง เป็นการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีการประชุมและกิจกรรมคู่ขนาน ในหัวข้อย่อยต่างๆอาทิ การฟื้นฟูการเรียนรู้ และการจัดการวิกฤตการเรียนรู้ ความเสมอภาค ความครอบคลุม และความเท่าเทียมทางเพศ , การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ , การเงินและธรรมาภิบาล และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยภายหลังการประชุมจะมีการรับรองถ้อยแถลงกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2565 (Bangkok Statement 2022) ที่ให้ความสำคัญ ในด้านการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย การฟื้นฟูการเรียนรู้ และความต่อเนื่อง ในการเรียนรู้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจากนั้น ทรงเปิดนิทรรศการ ด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็นทูตสันถวไมตรี ของยูเนสโก ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดทรงให้ความสำคัญ เรื่องการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน , นิทรรศการขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ , นิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย และแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก , นิทรรศการศูนย์ประสานงาน การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว , นิทรรศการมูลนิธิช่วยเหลือไร้พรมแดน , นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนิทรรศการกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Related News