พระราชสำนัก

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ของม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย kodchaporn_j

27 พ.ค. 2565

6 views

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ , การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ , โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และพบผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมหาวิทยาลัย ร่วมมือกับจังหวัดพื้นที่บริการได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อนำองค์ความรู้วิชาการ สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งคำนึงถึง การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพในอนาคต ทั้งอาชีพหลัก และโอกาสในอาชีพรองแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาครู ให้ทันต่อสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตช่วงบ่าย องคมนตรี ได้ร่วมรับฟังการบรรยายแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills สำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และเปิดโอกาสให้ กลุ่มผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และรับฟังเสียงสะท้อน ด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอน ภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์อีกด้วย

Related News