พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการกองทุนศึกษา ในจ.อุตรดิตถ์ เป็นวันที่ 2

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการกองทุนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวันที่ 2


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 โอกาสนี้ได้ฟังบรรยายสรุปการเรียนการสอน และปัญหาอุปสรรค


โดยพบปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไม่มีโครงการอาหารกลางวัน และนักเรียนบ้านไกล ขาดแคลนพาหนะในการเดินทาง ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลติดแนวชายแดนไทย – ลาว เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 115 คน


ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 และโครงการกองทุนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้รับมอบห้องปฎิบัติการเรียนรู้ โครงการผลิตไฟฟ้าระบบพลังแสงอาทิตย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย


โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกล และด้อยโอกาส จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครูที่ดี นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบันมีโรงเรียน และวิทยาลัยในโครงการ 155 แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 4 แห่ง ในพื้นที่ 35 จังหวัดทั่วประเทศ

Related News