พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏลำปาง ติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

16 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ ได้แก่


คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะบัณฑิต ให้มีสมรรถนะพร้อมประกอบอาชีพตามศาสตร์ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพรอง


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้า ในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา มีการใช้กระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยประสานประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษา ให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม


ในตอนบ่าย องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมระหว่างเรียน และการพัฒนา soft skills แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา


นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอน , ห้องผลิตรายการและสื่อการสอนของคณะครุศาสตร์ โดยองคมนตรี ได้สอบถาม และให้คำแนะนำแก่อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วย

Related News