พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

14 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 50 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังอาคารปฏิบัติการวิจัย พื้นที่จัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 ในบริเวณตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเป็นประธาน การประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ กราบทูลรายงานการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564, วงเงินที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินโครงการวิจัย และพัฒนายาเพื่อรักษาโรคโควิด-19, รายงานแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำในการศึกษาและวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยอาศัยการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง รวมถึงโรคภัยอื่นๆ นำไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงห่วงใยและทรงหาแนวทางเพื่อแก้ไขวิกฤตให้แก่ประเทศ ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ทรงริเริ่มโครงการวิจัย เพื่อเร่งพัฒนายาสำหรับรักษาโรคโควิด-19 ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อย่างเร่งด่วน และทรงเลือกยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่จะมีประสิทธิภาพการรักษาได้มากขึ้น


ซึ่งประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ด้วย 2 วิธีการ ทำให้ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตตัวยาได้เองภายในประเทศ พร้อมได้พระราชทานเทคโนโลยี การสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ดังกล่าวแก่รัฐบาล นำไปต่อยอดขยายกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านยา และเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ ในการพึ่งพาตนเอง


ในภาวะวิกฤตทางด้านสาธารณสุขในอนาคต ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมนำพระปณิธานมาเป็นเป้าหมายสูงสุด ในการดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ และงานพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ขับเคลื่อนดำเนินงาน อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ

Related News