พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ที่จังหวัดขอนแก่น

โดย kodchaporn_j

23 พ.ค. 2565

11 views

องคมนตรี ประชุม และติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ ที่โรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประชุม และติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร กรณีที่อาจเกิดภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนโดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ประมาณร้อยละ 3-5 โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักกว่า 100 มิลลิเมตร ในหลายพื้นที่ และอาจเกิดฝนทิ้งช่วง ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้คาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านในเดือนสิงหาคม และกันยายนซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น สำหรับสถานการณ์น้ำในปีนี้ดีขึ้นกว่าปี 2564 โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลําปาว สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 1,830 ล้านลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับเขื่อนระบายน้ำในลุ่มน้ำชี 6 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 69 แห่ง ที่กักเก็บน้ำได้มากกว่า 380 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝน ทั้งในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเขื่อนขนาดกลาง ได้อีกกว่า 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ ยังให้สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการกําหนดแผน การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำ บริเวณต้นแม่น้ำชีทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลําชี อ่างเก็บน้ำลําสะพุง อ่างเก็บน้ำลําเจียง อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร และอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ ตลอดจนขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติและ แก้มลิงในลุ่มแม่น้ำชีเช่น แก้มลิงแก่งละว้า และแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และกักเก็บสํารองน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังกําชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมและแผนรองรับกรณีเกิดอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย

Related News