พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานประชุม คกก.อำนวยการจัดหาทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

โดย kodchaporn_j

11 พ.ค. 2565

20 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 1วันนี้ เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนการดำเนินงาน และการก่อสร้างอาคาร "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ"จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ครั้งที่ 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ความคืบหน้าการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ , การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ , การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมระดมทุนเชิญชวนบริจาคทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อสร้างอาคาร "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 3,200 ล้านบาท โดยการก่อสร้างระยะที่ 1 จะเปิดให้บริการในปี 2566 ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มก่อสร้างในปี 2566-2568 แต่ยังขาดงบประมาณ ซึ่งผู้สนใจสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ 3 สาขา ได้แก่ ตึกมหิดลบำเพ็ญ , โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกหรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ พระราชทานแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปจัดทำของที่ระลึกให้ประชาชนได้ร่วมบริจาค หรือนำไปมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน" อาทิ ยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ฯ พระราชทาน ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์, ศิริราช สถาบันการแพทย์ของแผ่นดินประกอบด้วยโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ, ความพร้อมของศิริราช เพื่อการชี้นำสังคมผู้สูงอายุ , ผลกระทบเมื่อไทยเป็นสังคมสูงวัย โดยไทยติดอันดับ 3 ใน 10 ประเทศในเอเชีย ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2563 โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก และอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า 30%

Related News