พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบประกาศนียบัตร ปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนําทาง

โดย kodchaporn_j

9 พ.ค. 2565

117 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนําทางวันนี้ ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนําทาง" (Smart leadership student at heart)โดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียน ในการบริหารจัดการบุคลากรและครูที่ดูแลนักเรียน กลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงเด็กพิเศษอื่น ๆโดยการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างผู้นําที่ดี มีการนําเครื่องมือค้นหาพรสวรรค์ ด้วยการแสกนลายนิ้วมือมาใช้ โดยอ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร์ลายผิว ทฤษฎีพหุปัญญา มาวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล มีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 แห่ง , คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการ และจาก SMART COACH INTELLIGENCE เข้าร่วมการอบรมทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งหมด 58 แห่ง ทั่วประเทศ ในโรงเรียนจะมีกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่จะมีปัญหาการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ 3 ด้านคือ ด้านการอ่าน, การเขียน และด้านการคํานวณ ในการอบรมครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จะได้นําความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนา ต่อยอด การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

Related News