พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จพระราชดำเนินงานปิดภาคเรียน โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564

โดย parichat_p

28 เม.ย. 2565

25 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 09.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ซึ่งเปิดทำการสอนมาครบ 15 ปี มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 214 คน การจัดการเรียนการสอน เน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ


"ความรู้ดี มีคุณธรรม" และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่อง การแบ่งปัน การประหยัด และพึ่งพาตนเอง ​ในปีการศึกษา 2564 ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนและครูพัฒนาทักษะการเรียนออนไลน์ได้ดีขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ทำให้การจัดการเรียนการสอนของครู มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ได้คะแนนรายวิชาและคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเขตบางกอกใหญ่ทุกชั้น ขณะที่การทดสอบระดับนานาชาติในภาพรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ


ประกอบด้วย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563-2564 ค่าเฉลี่ยร้อยละของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร และระดับสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และระดับประเทศ ​


เวลา 15.05 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน ทอดพระเนตรพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของศูนย์ฯ ในหัวข้อ "Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม" เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความสมดุลในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคม


รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืน นำเสนอผ่าน 3 กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการ "วิถีชีวิตชาติพันธุ์: สมดุล ยั่งยืน" นิทรรศการกลางแจ้ง ที่ให้ความรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์


นำเสนอเรื่องราวการทำงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนเรื่อง "พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์" และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ , "ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์" จัดแสดงสินค้าจากชุมชนชาติพันธุ์ และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมากว่า 30 ปี พร้อมชมนิทรรศการชุมชนต้นแบบพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่


ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย , ชุมชนบ้านดอยช้างป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ชุมชนบ้านพุเม้ยง์ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี , ชุมชนบ้านทับตะวัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และชุมชนมานิ เทือกเขาบรรทัด และกิจกรรมเวิร์คช็อป เช่น การเล่นบอร์ดเกมมานุษยวิทยา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ,ศิลปะการทำผ้ามัดย้อม, สาธิตอาหารชาติพันธุ์ และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2565

Related News