พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

โดย kodchaporn_j

23 เม.ย. 2565

47 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหารวานนี้ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงทำนุบำรุงชาติบ้านเมือง ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ต่อมาเวลา 19.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินขึ้นพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ทางบันได จำนวน 344 ขั้น เพื่อทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพต และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์ และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง และให้ขุดคลองรอบเมือง พระราชทานชื่อว่า คลองมหานาค เมื่อขุดคลองแล้วเสร็จ ได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า "วัดสระเกศ" แปลว่า ชำระหรือทำความสะอาดพระเกศา เนื่องจากวัดแห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับ และประกอบพิธีสรงมุรธาภิเษก เมื่อครั้งเสด็จกรีธาทัพ กลับจากกัมพูชา และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปี 2325ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างพระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง โดยทรงกำหนดให้เป็นแบบพระปรางค์ มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขา ก่อพระเจดีย์ทรงลังกาไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นลง 2 ทางก่อสร้างแล้วเสร็จ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสูงจากฐานถึงยอด 63.60 เมตร บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระทันตธาตุจำลอง ที่มีมาแต่เดิมในพระบรมมหาราชวัง และพระบรมสารีริกธาตุ ที่ขุดค้นพบจากมหาสถูปร้าง หมู่บ้านปิปราหวะ (Piprahwa) เขตเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ตามที่ปรากฏคำจารึกเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า เป็นของพระสมณโคดม ซึ่งอุปราชอินเดีย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บนพระบรมบรรพตและในปี 2497 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์ บนยอดพระบรมบรรพต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะเมื่อปี 2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ที่สหราชอาณาจักรทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายโมเสคสีทองแบบเรียบ เพื่อซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบรรพต เมื่อปี 2540 ซึ่งทุกปี ทางวัดจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมบรรพต และประเพณีห่มผ้าแดงบูชาองค์พระเจดีย์ ในวันขึ้น 13 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เดือน 12 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชจักรีวงศ์มาตั้งแต่ต้น โดยพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้พระราชทาน พระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ ก่อสร้างถาวรวัตถุ

Related News