พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.รามคำแหง

โดย kodchaporn_j

4 เม.ย. 2565

71 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนทระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 08.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนทระองค์ ไปยังอาคารหอประชุม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 7 คน พร้อมกันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะรัฐศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 1,583 คนโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและอย่างอิสระ จึงอำนวยประโยชน์ได้มากในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไป ให้ได้เพิ่มพูนและฟื้นฟูความสามารถของตนทางด้านวิชาการ บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะมีงานทำอยู่แล้ว หรือกำลังจะออกไปประกอบอาชีพ การงานก็ตามควรจะได้นำความรู้ ความสามารถ ที่สร้างเสริมมาด้วยดีดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยคำนึงถึงความพอเหมาะ พอดีอยู่เสมอ ความพอเหมาะพอดีนี้ เป็นหลักสำคัญของการประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง การวางตัวให้พอเหมาะ พอดี กับภาวะฐานะและหน้าที่ของตน รวมทั้งการทำงานโดยนำความรู้ และวิทยาการมาปรับใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็นและสถานการณ์แวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน จึงขอให้บัณฑิต พิจารณาหาความพอเหมาะ พอดี ของตนให้ทราบชัด แล้วประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างโดยไม่ให้ขาดและไม่ให้เกิน"

Related News