พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล เฝ้าฯ

โดย pattraporn_a

26 มี.ค. 2565

43 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 54 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์ กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


นายแพทย์เกษม เสรีศิริขจร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านต้อหินผู้ใหญ่และเด็ก ณ จักษุ โสต แมสซาซูเสต โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา


แพทย์หญิงกุลยา ตรรกวาทการ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ เรื่องสารพิษยูรีเมียในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในผู้ป่วยโรคไต ณ มหาวิทยาไอคาห์น เมาทน์ไซนาย สหรัฐอเมริกา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2561 สำเร็จการศึกษาด้านโภชนาการคลินิก จากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

Related News