พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดย panwilai_c

24 มี.ค. 2565

42 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563วันนี้ เวลา 09.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563ในการนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 5 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 3,198 คนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตกำลังคน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง หลักสูตรภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบินนอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้ง นำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้มาตรฐาน และมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพัฒนางาน สู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ จากฐานภูมิปัญญาและความต้องการของชุมชน สังคม ซึ่งได้จดสิทธิบัตร เช่น เครื่องแหวกร่องต้นข้าว และเครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสง เพื่อการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มัลติเซ็นเซอร์ RFID แบบฝังตัว เพื่อควบคุมการลดความชื้นส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคการปฏิบัติ ในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มความรู้ ได้แก่ กลุ่มการบริหารจัดการ (Management) อาทิ การตลาด การจัดการ ธุรกิจการบิน ระบบสารสนเทศ , กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ที่เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ประกอบด้วย หลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรด้านงานบริการ อาทิ สิ่งทอและแฟชั่น การถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) อาทิ อากาศยาน อุตสาหการสำรวจ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คุณอาจสนใจ

Related News