พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระนอง

โดย panwilai_c

23 มี.ค. 2565

31 views

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ ที่อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตามที่ราษฎรร้องขอเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และซ่อมแซมฝายห้วยเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ รวมทั้งดูแลรักษาอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้ราษฎร 764 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และทำเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปีในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงาน โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอละอุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอีกทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ปัจจุบันมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในโรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้สัตว์ป่า และราษฎรในพื้นที่ด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News