พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดย kodchaporn_j

25 ก.พ. 2565

28 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และติดตามผลการดำเนินงาน ยกระดับกระบวนการผลิตครู ของคณะครุศาสตร์วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครู ของคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวสำหรับอนาคต และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัยบ่ายวันเดียวกัน ยังได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปี 2565 ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้เสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัว เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับพูดคุย และให้ข้อเสนอแนะด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News