พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

66 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 2


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 8 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ,พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 23 คณะ 4 วิทยาลัย และ 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และ 1 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ รวม 2 พัน 825 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า "บัณฑิตทั้งหลายนับได้ว่ามีความรู้สูง ย่อมเป็นความหวังของประเทศชาติ ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวม การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น บุคคลต้องรู้จักปรับตัว ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้บัณฑิตหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นผู้มีความคิดจิตใจที่เปิดกว้าง มีความรู้ที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง หลากหลาย มีความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกตรงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ ตลอดจนมีทักษะ ในการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญ แต่ละคนต้องระลึกไว้เสมอว่า การประพฤติตน ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของคุณธรรมเท่านั้น ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างผาสุกมั่นคงและมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ส่วนรวม และชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง"


หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2561 และ 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน และปริญญาตรี 20 คน โดยนำความรู้ และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ ตรงตามวิชาความรู้ที่ได้ศึกษา


ส่วนโครงการวิจัยสร้างสรรค์การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ ชื่อผลงาน "ผ้าทอทะเลชลบุรี" เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอขาวม้าดั้งเดิม และแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากผ้าขาวม้า ที่สืบสานตำนานผ้าทอมือระหว่างบ้านปึกและอ่างศิลา


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา สนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2544 โดยร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ดำเนินงานวิจัยและสำรวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ที่หมู่เกาะแสมสาร ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ตามแผนแม่บท ใน 3 กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์, การเรียนรู้ทรัพยากร และการสร้างจิตสำนึก


นอกจากนี้ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย โครงการ จันทบุรี Hybrid Design Project: นครนวัตกรรมการออกแบบ และการผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนจันทบุรีอย่างยั่งยืน (จันทบุรีโมเดล)

Related News