พระราชสำนัก

องคมนตรีดาว์พงษ์ ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โดย weerawit_c

18 มี.ค. 2564

86 views

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่ รวม 851 หมู่บ้าน 507 โรงเรียน สำหรับปีงบประมาณ 2564 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ รวม 10 โครงการหลัก 60 โครงการย่อย ที่มุ่งเน้นการยกระดับ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจากผลกระทบ ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยกระดับกระบวนการผลิตครู และเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกจากนี้ ยังได้ฟังการบรรยายสรุปจากนักศึกษาในกิจกรรม “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสร้างทักษะ 4 ประการ ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมและได้เปิดโอกาส ให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าหารือเป็นการส่วนตัว ถึงแนวทางยกระดับคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบ social based multidisciplinary active learning เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

Related News