พระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร กทท. เฝ้าถวายรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง

โดย thichaphat_d

29 ธ.ค. 2564

192 views

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารการท่าเรือฯ กรรมการ และที่ปรึกษามูลนิธิกาญจนบารมี
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง 2 มิติ (2D Full Field Digital Mammography) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1 คัน เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสนับสนุนการดำเนินการทางการแพทย์    
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
สำหรับโครงการ “70 ปี การท่าเรือฯ มอบรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 17 โครงการที่การท่าเรือฯ ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพ โดยการท่าเรือฯ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพคนไทย จึงได้มอบเงินสนับสนุนจัดหา รถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง 2 มิติ (2D Full Field Digital Mammography) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 33,000,000 บาท
ซึ่งภายในรถดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องตรวจเต้านมที่เห็นโครงสร้างความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อเต้านมอัตโนมัติ เพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์ประธาน         ในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อ “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙” และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี  

ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิกาญจนบารมี” ขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

Related News