คุรุสภาฯ พร้อมจัดสอบตั๋วครู 19 – 30 ม.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

ประชาสัมพันธ์

คุรุสภาฯ พร้อมจัดสอบตั๋วครู 19 – 30 ม.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

โดย sujira_s

17 ม.ค. 2565

56 views

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.


ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ในวันที่ 18 – 19  กุมภาพันธ์ 2565  จำนวน 4 วิชา โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น.  สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากรณีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างศึกษา หรือสำเร็จปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้1) ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564  สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่เคยใช้ในการสมัคร    เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู    กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ติดต่อกับสถาบันทดสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสประจำตัวนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ เนื่องจากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวนิสิตนักศึกษาไม่ถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อแจ้งต่อสถาบันทดสอบต่อไปกรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นชาวต่างประเทศจะใช้เลขประจำตัวคุรุสภาที่สถาบันอุดมศึกษาสร้างขึ้นผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS)  แทนเลขประจำตัวประชาชน


อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ  สำหรับชาวไทย วิชาละ 300 บาท สำหรับชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท และผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ 2 จังหวัด จากจำนวนสนามสอบ 11 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยลำดับที่ 1 เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบมากที่สุด  และลำดับที่ 2  เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบรองลงมาระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/ view/3985 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2655เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีมีวิชาที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไปทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล   หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048

แท็กที่เกี่ยวข้อง  คุรุสภาฯ ,สอบตั๋วครู ,สทศ.

คุณอาจสนใจ