CH3ThailandNews

สร้างเสร็จแล้ว! ครั้งแรกกับความอลังการ “รัฐสภาไทย” ใหญ่ที่สุดในโลก

10 เม.ย. 2564

4K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นับเป็นครั้งแรกของรัฐสภาที่เปิดโอกาสให้ได้ เข้าชมความอลังการ ก่อนจะเปิดใช้พื้นที่ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เปิดใช้เพียงบางพื้นที่ให้สมาชิก ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. เข้าประชุมทำหน้าที่ได้
อาคารรัฐสภาแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างมาถึง 8 ปีเต็ม ตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น เป็นอาคารรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่ใช้สอยถึง 424,000 ตารางเมตร มีทั้งสิ้น 11 ชั้น และเป็นสถานที่ราชการที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหม สหรัฐ หรือ เดอะเพนตากอน
อาคารรัฐสภาทั่วโลกได้ชื่อว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ด้วยเป็นศูนย์รวมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของชาติ ทำให้แต่ละประเทศออกแบบรัฐสภาบนความโดนเด่นตามอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของตัวเอง “สัปปายะสภาสถาน” คือชื่อของอาคารรัฐสภาไทย มีความหมายถึง สภาแห่งความสงบร่มเย็น ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ภายใต้คติความเชื่อทางศาสนา หวัง จรรโลงจิตใจนักการเมือง
นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกับทีมข่าวการเมือง ช่อง3 ว่า เครื่องยอดทองคำ ที่เห็นโดดเด่นเป็นสง่านั้นเป็นตัวแทนองเขาพระสุเมร ในคติความเชื่อทางศาสนา เรียกว่า “หลักไตรภูมิ” ที่ผู้ออกแบบคือ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย หวังสืบสานงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งหลักไตรภูมิ เป็นพื้นฐานของสังคมไทยสะท้อนถึงการประกอบคุณงามความดี ทำให้เป็นสถานที่ที่ “ใครทำดีได้ดี ใครทำชั่วได้ชั่ว”
อาคารรัฐสภาแห่งนี้ ประกอบไปด้วย ของประชุมใหญ่ 2 ฝั่ง ได้แก่ ห้องพระสุริยัน สำหรับประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ ห้องพระจันทรา สำหรับประชุมวุฒิสภา มีพื้นที่สำคัญให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัส ทั้งลานประชาชน พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย หอจดหมายเหตุ เพื่อให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ด้วยเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งยากจะหาดูได้โดยทั่วไป
“โถงรัฐพิธี”เป็นอีกพื้นที่สำคัญในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรูปแบบรัฐสภา ที่จะมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาขึ้นครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทุกสมัย โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา
โดยอาคารรัฐสภาแห่งนี้ ออกแบบให้มีโถงรัฐพิธีอยู่เบื้องล่างเครื่องยอด ภายในตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมฝาผนัง ของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ที่จะบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของคนไทยภาคต่างๆ สอดแทรกสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เห็นได้จากภาพวาดประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแล้ว ยังมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องสำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา ทั้ง พุทธ อิสลาม และคริสต์ มีห้องรับรองการจัดเลี้ยงรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1500 คน ตัวอาคารยังราบล้อมด้วยไม้สักจากป่าปลูกหลายพันท่อน ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวิถีของคนไทย มีมวลแมกไม้นานาพันธุ์ตามคอนเซป Green Parliament ด้วย
เหนือสิ่งอื่นใด คุณค่าของรัฐสภาไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ตัวอาคารหรือสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น หากแต่เป็นการทำหน้าที่ของผู้ที่ได้ชื่อว่าตัวแทนประชาชนจักรพล ศรช่วย ถ่ายภาพ ธีรวัฒน์ ซ้วนตั้น รายงานข่าวยอดนิยม