ประชาสัมพันธ์

กทม.บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กช่วงอายุ 2 - 4 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

โดย panisa_p

29 พ.ย. 2565

1.1K views

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
นิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กช่วงอายุ 2 - 4 เดือน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เชิญชวน พ่อแม่
ผู้ปกครอง  สามารถนำบุตรหลานมารับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 69 แห่ง เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวม

โรคหูชั้นกลางอักเสบและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสเมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กช่วงอายุ 2 - 4 เดือน
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยเปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 2 – 4 เดือน มีการเจ็บป่วยด้วยโรคติด เชื้อนิวโมคอคคัส Streptococcus pneumoniae ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย


อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือปอดอักเสบรุนแรง อาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ สำหรับอาการสำคัญและความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มีการติดเชื้อ
เช่น หากเป็นโรคปอดอักเสบ มักจะมีอาการ ไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย หรือหากมีการติดเชื้อที่ระบบประสาท
เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง
ในเด็กเล็กจะมีอาการงอแง ซึม ชัก และอาจเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว หรือหากมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยก็จะมีไข้สูง หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว มีภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จำนวน 5,870 คน คิดเป็นอัตราป่วย 106.19 ราย ต่อประชากรแสนคน
และพบผู้ป่วยอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ปี จำนวน 973 คน คิดเป็นอัตราป่วย 17.69 รายต่อประชากรแสนคน

ทั้งนี้หลายประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส
ทั้งในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งปัจจุบันนี้มีวัคซีนที่สามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็ก ที่ได้บรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศรอบข้าง ได้แก่ บังกลาเทศ เมียนมา เนปาล และ ภูฏาน เรียบร้อย


สำหรับประเทศไทย ยังไม่ได้มีการบรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน (EPI Program) ของประเทศ จึงยังไม่มีการฉีดวัคซีนชนิดนี้ มีเพียงวัคซีนทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายในการฉีดสูง กรุงเทพมหานคร  โดยสำนักอนามัย ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมป้องกัน
โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสและเพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ ในเด็กช่วงอายุ 2 – 4 เดือน 
จึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV)  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวครั้งแรกในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ให้แก่เด็กช่วงอายุ
2 - 4 เดือน ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 69 แห่ง และจะให้บริการต่อเนื่องในคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well baby) ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น. ซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ลดภาระรักษาพยาบาล ลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยโทร 02 203 2887-9
ในวันและเวลาราชการ  หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

คุณอาจสนใจ