ประชาสัมพันธ์

โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน จ.เชียงราย

โดย pattraporn_a

1 มี.ค. 2565

41 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงภัยแล้ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


ฝายชะลอน้ำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เข้ามาก่อสร้างในพื้นที่ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหวังให้ชุมชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน โดย PEA สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้พลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ เข้าพื้นที่การเกษตรของชุมชน ซึ่งสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเครื่องยนต์อื่นๆ


สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย PEA ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ที่บ้านเจดีย์หมู่ 5 และบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ 11 ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อสูบนำจากบึงเก็บไว้ที่ถังพักน้ำ ก่อนกระจายเข้าแปลงเกษตรกรของชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการราว 500 ครัวเรือน


ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน PEA ดำเนินโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนแล้วรวมทั้งสิ้น 75 แห่ง โดยคัดเลือกพื้นที่จากความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่น และความเข้มแข็งของชุมชน ผลักดันเป็นชุมชนตัวอย่างในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป


ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/LQOlLJdEOGM

คุณอาจสนใจ

Related News