เลือกตั้งและการเมือง

กรมราชทัณฑ์ให้ "ทักษิณ" รักษาต่อ รพ.ตำรวจ หลังอยู่เกิน 120 วัน เหตุต้องรักษา-ติดตามอาการใกล้ชิด

โดย kanyapak_w

11 ม.ค. 2567

83 views

รมว.ยุติธรรม ยังไม่ได้รับรายงานการรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน 120 วัน “ทักษิณ” ยันประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์วันนี้ ไม่มีพูดคุยเรื่องทักษิณ ระบุการไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นเรือนจำพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน 120 วันของ นายทักษิณ จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ แต่ทราบจากสื่อว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะเสนอมายังตนเองภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ในการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตามกฏหมายราชทัณฑ์ก็มองว่าเป็นเรือนจำส่วนการประชุม หลักเกณฑ์คัดกรองผู้ต้องขังที่เข้าข่ายตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ.2566 ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่า จะไม่มีเรื่องนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นการหารือการออกระเบียบ ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับบุคคล หรือพื้นที่ใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ย้ำว่า ใครจะเข้าเกณฑ์ ไม่มีใครรู้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ ซึ่งจะมีทั้งบุคคลจากกระทรวงยุติธรรม และบุคคลภายนอก ที่จะต้องมาพิจารณาร่วมกันส่วนที่โรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้กรรมมาธิการตำรวจ เข้าศึกษาดูงานที่ชั้น 6 อาคารศรียานนท์ ในวันพรุ่งนี้นั้น ตนเองยังไม่ได้รับรายงาน เป็นเรื่องของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ เป็นเรื่องของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ล่าสุด ด้าน กรมราชทัณฑ์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายทักษิณ ชินวัตร ออกไปรักษาตัวที่ รพ.ตำรวจ เกิน 120 วัน ว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการ โดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อม มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง และยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้นแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวัง โดยแจ้งความเห็นว่า ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วย เพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จึงได้รายงานมายังกรมราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการพิจารณา ตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563 ที่ระบุไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาเป็นเวลานาน ให้ผู้บัญชาเรือนจำดำเนินการ ดังนี้ กรณีการพักรักษาตัวเกินกว่า 120 วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไปอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้พิจารณาจากความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความครบถ้วนตามกฎหมาย จึงพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2567 ให้นายทักษิณอยู่รักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทาง และหากเกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ต้องขังที่จะได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขดังกล่าว มีทั้งการลดวันต้องโทษ ได้รับการพักโทษ หรือกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการพระราชทานอภัยโทษ โดยรายชื่อผู้ต้องขังที่จะผ่านเกณฑ์นี้ ผู้บัญชาการเรือนจำแต่ละแห่งจะต้องรวบรวมรายชื่อและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ต้องขังก่อน ก่อนนำเสนอมายังตนเอง ในฐานะอธิบดีกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ จึงรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 โดยกรมราชทัณฑ์ ยังคงยึดหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลรวมถึงเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและตามจรรยาบรรณของแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วย กรมราชทัณฑ์จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยออกสู่สาธารณชนได้ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกร พ.ศ.2549 ข้อ 27 ซึ่งแพทย์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แท็กที่เกี่ยวข้อง  ทักษิณชินวัตร

คุณอาจสนใจ

Related News