เลือกตั้งและการเมือง

เปิดรายชื่อ​ 35 คกก.​พิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ​ แก้ไขรัฐธรรมนูญ​

โดย kanyapak_w

3 ต.ค. 2566

805 views

(3 ก.ย.) สำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 256/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560คำสั่งระบุว่า โดยที่การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎ กติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ในการออกกฎ กติกาที่เป็นประชาธิปไตย ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ตลอดจนสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ประธานกรรมการ

2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.นายนิกร จำนง กรรมการและโฆษกกรรมการ

5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง) กรรมการ

6.ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (นายพิชิต ชื่นบาน) กรรมการ

7.พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม กรรมการ

8.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา กรรมการ

9.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง กรรมการ

10.นายสิรวิชญ์ เสรีวัฒน์ กรรมการ


11.นายศุภชัย ใจสมุทร กรรมการ

12.นายวิรัตน์ วรศสิริน กรรมการ

13.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท กรรมการ

14.นายวิเชียร ชุบไธสง กรรมการ

15.นายวัฒนา เตียงกูล กรรมการ

16.นายยุทธพร อิสรชัย กรรมการ

17.นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการ

18.นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย กรรมการ

19.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กรรมการ

20.นายประวิช รัตนเพียร (อดีตกกต.และอดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน) กรรมการ

21.นายนพดล ปัทมะ กรรมการ

22.นายธนกร วังบุญคงชนะ กรรมการ

23.นายธงชัย ไวยบุญญา กรรมการ

24.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กรรมการ

25.นายเดชอิศม์ ขาวทอง กรรมการ

26.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ

27.นายชาติพงษ์ จีระพันธ์ กรรมการ

28.นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์ กรรมการ

29.นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี กรรมการ

30.น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ กรรมการ

31.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการ

32.ผู้แทนพรรคก้าวไกล กรรมการ

33.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ

34.รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายนพดล เภรีฤกษ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

35.รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคุณอาจสนใจ

Related News