เลือกตั้งและการเมือง

"ก้าวไกล" ยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศ หวังนายกฯรักษาการไม่ใช้อำนาจขัดขวาง กม.เกี่ยวกับการเงิน

โดย kanyapak_w

9 ส.ค. 2566

294 views

"ก้าวไกล" ยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศ หวังนายกฯรักษาการไม่ใช้อำนาจขัดขวาง กม.เกี่ยวกับการเงิน9 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส. พรรคก้าวไกล เข้ายื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศจำนวน 3 ชุด 9 ร่าง ต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ผ่านนายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายพริษฐ์กล่าวว่า ในวันนี้ที่จะยื่นเสนอกฎหมายมี 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หรือการปลดล็อกท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 4 ร่าง ได้แก่ 1. ร่างพ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนสจให้องค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น 2. ร่างพ.ร.บขนส่งทางบก 3. ร่างพ.ร.บ.ถนน 4. ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ชุดที่ 2 การป้องกันการทุจริต มี 2 ร่าง ได้แก่ 1. ร่างพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่จะต้องทำให้รัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 2. ร่างพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขออนุญาต เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น และป้องกันการทุจริตหรือการติดสินบนที่อาจจะเกิดขึ้นชุดที่ 3 ประกอบไปด้วย 3 ร่าง ได้แก่ 1. การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 2. ร่างพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ 3. ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นายพริษฐ์กล่าวอีกว่า จากกฎหมายที่พรรค ก.ก.ได้ยื่นไปแล้ว จังหวะเวลาในการยื่นร่างเหล่านี้ แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการจะมีอำนาจตามกฎหมายในการตีความ ว่าจะรับรองกฎหมายด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ ก็หวังว่านายกรักษาการ จะไม่ใช้อำนาจดังกล่าวไปผูกมัดหรือขัดขวางเจตจำนงของรัฐบาลใหม่ หากนายกรักษาการมีความกังวล ว่าสภาจะผ่านกฎหมายที่ผูดมัดรัฐบาลใหม่หรือไม่ ตนก็อยากชี้แจงว่า ไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไร แต่รัฐบาลใหม่ก็ต้องประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่มีตัวแทนเป็นส.ส. ในสภาอยู่แล้ว หากกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มีส.ส.อยู่ก็สามารถใช้ดุลยพินิจได้ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว และหากพรรคก้าวไกล ได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศดังนั้นแม้ 7 ร่างที่ยื่นไปแล้ว แต่มี 2 ร่าง เกี่ยวกับการยกเลิกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน ต้องให้นายกฯ เซ็นรับรอง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา จึงหวังว่านายกรักษาการจะไม่ใช้อำนาจขัดขวางร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้
คุณอาจสนใจ

Related News