การเมือง

ครม.ไฟเขียว เคาะขึ้นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ตามขนาดโรงเรียน 22-36 บาทต่อวัน

โดย paranee_s

8 พ.ย. 2565

219 views

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ของสถานศึกษาในทุกสังกัด 36 บาทต่อคนต่อวัน


ทั้งนี้ ตามข้อมูล สถานศึกษาในช่วงชั้นประถมศึกษา มีจำนวน 51,637 โรงเรียน ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันในอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น จึงมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับรายจ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก ในอัตราใหม่ตามขนาดโรงเรียน คือโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน มีจำนวน 16,691 แห่ง จำนวนนักเรียน 403,768 คน จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 15 บาท หรือคิดเพิ่มเป็น 71.43%


กลุ่มที่สอง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน จำนวน 17,437 แห่ง จำนวนนักเรียน 1,126,246 คน ได้รับ 27 บาทต่อคนต่อวัน คิดเพิ่มเป็น 28.57%


กลุ่มที่สามโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน มีจำนวน 1,970 แห่ง ได้รับ 24 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.29%


และกลุ่มสุดท้าย โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป มีจำนวน 15,539 แห่ง จำนวนนักเรียน 4,147,557 คน ได้รับค่าอาหารกลางวัน 22 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.76% ซึ่งในการจัดอาหารให้กับนักเรียนในแต่ละมื้อต้องคำนึงถึงคุณค่าตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ที่นักเรียนควรได้รับ และในปริมาณที่เหมาะสม


สำหรับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเป็นอัตราตามขนาดของโรงเรียนดังกล่าว จะเริ่มใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณปี 2567 โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,365,864,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดในอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน เป็นเงิน 3,533,280,000 บาท


ทั้งนี้ ครม.ยังมีมติเพิ่มเติมว่า สำหรับปีงบประมาณ 2566 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจียดงบประมาณที่มีมาเป็นค่าอาหารกลางวันตามอัตราใหม่ หากงบไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบสำนักงบประมาณ ซึ่งทาง ศธ. จะหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางให้นักเรียนได้รับค่าอาหารกลางวันตามอัตราใหม่ โดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวัน จำนวน 51,637 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) , โรงเรียนสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สังกัดกรุงเทพมหานคร และ สังกัดเมืองพัทยา


นอกจากนี้ นางสาวตรีนุช กล่าวถึงวันนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ขอให้น้องนักเรียนรวมถึง ผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมอย่างมีมติ ระมัดระวังอันตราย จากการเล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และการไปลอยกระทง ให้สังเกตตรวจสอบความปลอดภัยท่าน้ำ ริมตลิ่ง พร้อมทั้ง ยังระวังเรื่องของโรคระบาด เพื่อให้ในวันพรุ่งนี้ น้องๆ จะได้กลับมาเรียนได้ตามปกติ มีสุขภาพแข็งแรง

คุณอาจสนใจ