การเมือง

นายกฯ สั่งเหล่าทัพ เตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเฝ้าระวังโควิดและฝีดาษวานร

โดย paranee_s

27 ก.ค. 2565

39 views

พันเอก จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการ หน่วยขึ้นตรงกลาโหม เหล่าทัพ บูรณาการและประสานการปฏิบัติ จัดเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมถึงฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับ กทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ


รวมถึงให้ปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 จนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับรองรับกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น อันจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ต่อไป


นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงความต่อเนื่องสนับสนุนการดำเนินการของ ศบค. และ ศปม. ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งปรับรูปแบบการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดจากประเทศเพื่อนบ้านได้อีกช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลและครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเอง เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด


สำหรับโรคฝีดาษลิงนั้น ขอให้ดำรงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนเช่นเดียวกัน

คุณอาจสนใจ

Related News