การเมือง

‘วิษณุ’ เผย ‘นายกฯ’ เซ็นต์ลงนามรับรอง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ส่งสภาฯแล้วรอบรรจุระเบียบวาระ

โดย sitanan_k

22 ก.พ. 2565

177 views

วันนี้(22 ก.พ. 65) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนาม หนังสือด่วนที่สุดจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร 0404/2540 ลงวันที่ 22 ก.พ.2565
โดยมีเนื้อหาระบุว่า  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  เรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  อ้างถึงหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด่วนที่สุด สผ 0014/1334 ลงวันที่ 9 ก.พ.2565  สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองแล้วจำนวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งสำเนาร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. .... (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ) ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 134 ไปเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 133 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นในการนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาและลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. .... แล้ว  ทั้งนี้สภาฯจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมช่วงไหนนั้นขึ้นอยู่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ

คุณอาจสนใจ

Related News