การเมือง

ราชกิจจาฯ ออกกฎใหม่ ให้ข้าราชการรัฐสภา ทำงานหลังเกษียณได้ สูงสุด 10 ปี

โดย paweena_c

27 มิ.ย. 2565

4.3K views

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎใหม่ "ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ" วัยเกษียณ ทำงานได้สูงสุด 10 ปี หลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในบางตำแหน่งที่ขาดแคลน เหตุต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว หาผู้ปฏิบัติงานแทนได้ยาก


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎ ก.ร.ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 บริบูรณ์ รับราชการต่อไป พ.ศ. 2565 ลงนามโดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. เป็นต้นไป

สาระสำคัญ คือการ กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ และดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งประเภท ทั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ

สามารถ รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่มีอายุครบ 60 ปี แล้ว แต่จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ซึ่งตําแหน่งที่จะให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปต้องเป็นตําแหน่งที่มีความขาดแคลน บุคลากรในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ ที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และหาผู้อื่นปฏิบัติงานแทนได้ยาก

ทั้งนี้เบื้องต้นกำหนดให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 สายงาน ได้แก่ ตําแหน่งในสายงาน - นิติการ เป็นตำแหน่งที่สามารถรับราชการต่อไปได้ตามกฎใหม่ส่วนการกําหนดเวลาที่จะให้รับราชการต่อไป ในตำแหน่งอื่น ๆ นั้น ให้กระทําได้ตามความจําเป็น

สำหรับเงื่อนไขของผู้ ได้รับราชการต่อ สามารถรับราชการต่อไปได้ไม่เกิน 4 ปี และถ้ายังมีเหตุผลและความจําเป็นจะให้รับราชการ ต่อไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 ปี

ทั้งนี้เมื่อครบกําหนดเวลาที่สั่งให้รับราชการต่อไป ให้สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แต่ถ้าความจําเป็นที่ให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปหมดลงก่อน ครบกําหนดเวลาดังกล่าว จะสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใดมีความจําเป็นที่จะให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งจะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทําข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา ดังนี้

- แผนงาน โครงการ ตลอดจนภารกิจที่มีความจําเป็นจะให้ผู้นั้นปฏิบัติ จําแนกเป็นรายปี

- สภาวะการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพทั้งในส่วนราชการนั้นและ ในภาพรวม ความสามารถในทางวิชาการ หรือความสามารถเฉพาะตัวของผู้นั้น และความยากใน การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้น

- เหตุผลและความจําเป็นที่จําต้องให้ผู้นั้นปฏิบัติภารกิจต่อไป

- ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น

- แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับข้าราชการระดับรองลงไป

สำหรับคุณสมบัติ ของ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วที่จะให้รับราชการต่อไปได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

- มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ และมีผลงานหรือ ผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นต่อไปได้

- ไม่อยู่ในระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด วินัยอย่างร้ายแรง

- ผ่านการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. กําหนด

การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ ได้รับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณา

ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการภายในเดือนมีนาคมของ ปีงบประมาณที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และให้ ก.ร. พิจารณา ข้อเสนอของส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณนั้น

เมื่อ ก.ร. เห็นชอบให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดรับราชการต่อไปได้เมื่อสิ้น ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ มีคําสั่งให้ผู้นั้น รับราชการต่อไป และให้ส่งสําเนาคําสั่งให้กรมบัญชีกลางทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญรับราชการต่อไปเป็นครั้งแรกนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้มีคําสั่งภายในวันที่ 30 นยายน ของปีงบประมาณที่ผู้นั้น มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ในกรณีที่ครบกําหนดเวลาที่ให้รับราชการต่อไปแล้ว ถ้าได้รับความเห็นชอบให้รับราชการต่อไปอีก ให้มีคําสั่งก่อนวันครบกําหนดเวลาที่ให้รับราชการต่อไปในครั้งก่อน

ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับราชการต่อไปตามกฏ ก.ร. นี้ จะต้องดํารงตําแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตําแหน่งที่ให้รับราชการต่อไปเท่านั้น จะย้าย โอน หรือเลื่อนไปดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือตําแหน่งอื่น หรือจะรักษาราชการแทน รักษาการในตําแหน่ง รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ไปช่วยราชการ หรือไปช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งอื่นไม่ได้

ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565

คุณอาจสนใจ