การเมือง

ทบ.แจงเหตุ กำหนดชั้นความลับ ร่างงบฯ 66 หวั่นข้อมูลรั่วไหล อาจกระทบความมั่นคง

โดย chutikan_o

1 ส.ค. 2565

27 views

ทบ.กางระเบียบสำนักนายกฯ แจงเหตุ กำหนดชั้นความลับในเอกสารประกอบการชี้แจง กมธ.งบ 66 ขอผู้เข้าถึงข้อมูล รักษาความลับทางราชการ หวั่นข้อมูลรั่วไหล กระทบความมั่นคง เตือนผู้เผยแพร่ ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนวันที่ 1 ส.ค. 65 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบก (ทบ.) ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล และต่อมาได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน ถึงเอกสารที่หน่วยงานนำมาเสนอประกอบการประชุมว่า ไม่ควรปฏิบัติแบบเป็นเอกสารลับนั้นในกระบวนการนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการ มีทั้งการนำเสนอด้วยเอกสารและการเข้าชี้แจงโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณของ ทบ. และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณ ทบ.ได้ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพุทธศักราช 2544 ข้อ 17 ที่ระบุว่า "การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้กำหนดชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น" กล่าวคือ ทบ.ได้กำหนดชั้นความลับของเอกสารที่นำเสนอโดยพิจารณาจากภาพรวมของเอกสารทั้งหมด อย่างรอบคอบตามระเบียบ เนื่องจากเป็นชุดเอกสารเดียวกัน ที่ข้อมูลมีชั้นความลับหลายชั้น ประกอบด้วยเรื่องยุทโธปกรณ์สำคัญทางทหาร จนถึงการจัดหาครุภัณฑ์ปกติ โดยเฉพาะข้อมูลคุณลักษณะและขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์ ถือว่าเป็นชั้นความลับทางทหาร ที่มีความสำคัญยิ่งในงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติต่อชุดข้อมูลที่มีหลายชั้นความลับดังกล่าว โดยยึดตามข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับรั่วไหล หรือถูกนำไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานสำหรับการนำเอกสารที่มีชั้นความลับไปแสดงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยเมื่อพิจารณาเสร็จ และหน่วยงานขอคืนเอกสาร แสดงว่าไม่ประสงค์ให้มีการนำไปเปิดเผยต่อ ทั้งนี้การเปิดเผยเอกสารลับของทางราชการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารก่อนถึงจะดำเนินการได้ขอเรียนว่าในการชี้แจงตามระบบผ่านกลไกของรัฐสภา ทบ.ได้นำเสนอข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกส่วนต้องตระหนักคือ การที่ผู้ใดส่วนใดที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล หรือเอกสารลับของทางราชการ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระมัดระวังในการนำข้อมูลที่ตนเองเข้าถึงไป เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือความเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมทั้งความเข้าใจอันดีของสังคมโดยรวมได้เช่นกันคุณอาจสนใจ

Related News