พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดย parichat_p

29 มิ.ย. 2565

36 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 4 แห่ง เพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสานต่อพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ "สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง"


ซึ่งที่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 185 คน มีนักเรียนทุน กองทุนการศึกษาพระราชทาน 2 รุ่น กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่วนปัญหาที่พบ อาทิ บ้านพักครู , อาคารดนตรีไทย-สากล และอุปกรณ์การเรียนการสอน


ที่โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน อำเภอชะอำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 88 คน มีการดำเนินโครงการ และกิจกรรม อาทิ ผู้บริหาร และคณะครูนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาจัดทำค่ายเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม ในแนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ" จนได้คุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน คือ "ความรับผิดชอบเป็นเลิศ เกิดวินัย ใส่ใจมารยาท"


ที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 325 คน มีการบริหารจัดการ ด้วยรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาแบบบูรณาการ เน้นการบริหารจัดการเชิงระบบ เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย ซื่อสัตย์สุจริต มีหัวใจจิตอาสา รักษาวินัย อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน


และที่โรงเรียนอานันท์ เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 529 คน โรงเรียนดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพฯ ยึดหลัก 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้นักเรียนนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงในอนาคต