สิ่งแวดล้อม

Thailand Green Design Awards 2024 (TGDA) ปีที่ 10 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย fahsai

21 พ.ค. 2567

75 views

                     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Green Design Awards 2024 (TGDA) ณ SCB  NEXT Tech ชั้น 4 สยามพารากอน โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  เพื่อผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกแขนง ควบคู่กับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับความนิยมด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ขับเคลื่อนต่อยอดแนวคิด ไปจนถึงการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

                       รางวัล Thailand Green Design Awards 2024 (TGDA) เน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบอย่างไร รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำด้านเจตนารมณ์ พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมด้านการออกแบบ พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือ ผลงานให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในสังคม สามารถสร้างผลกระทบที่ดีทั้งในเชิงสังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างชื่อเสียงทั้งในไทยและเวทีระดับโลกในอนาคต

โดย “TGDA 2024” มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 188 ผลงาน แบ่งเป็น

•    การประกวด Thailand Green Design Awards (TGDA) 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving - E)

2. ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency - R)

และ 3. ประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement - L)

•    การประกวด TGDA Student Design Awards 2024

•    การประกวด GEO Wisdom Prize                         จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด พบว่า ผลงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบตามโมเดล BCG นอกจากนี้ ยังมีผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น  เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งปีนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยได้เพิ่มรางวัลประเภท GEO Wisdom Prize ส่งผลให้ยอดผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว  นอกจากนี้ยังมีผลงานที่สำคัญอีกรางวัลหนึ่ง คือ รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ซึ่งเป็นรางวัลประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการคำนึงถึงการจัดการและรักษาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจุดเปลี่ยน หรือ ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ต่อโลก และต่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรสร้างโครงการ ผลงาน หรือ เทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

                    นอกจากนี้ ความพิเศษของโล่รางวัล Thailand Green Design Awards 2024(TGDA) นั้นได้ผลิตจากส่วนประกอบที่มาจากวัสดุเหลือทิ้ง ประกอบด้วยกรอบหลักที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล ABS และมีส่วนที่เป็นวัสดุจาก  เศษไม้ทิ้งจากโรงงาน (ไม้ยาง) และส่วนที่เป็น wall panel ที่แยกสี ทำจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งออกแบบและผลิต โดย บริษัท นิวอาไรวา จำกัด

                      ในด้านการตัดสินผลงาน TGDA ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและทรงเกียรติจากหลากหลายสาขา ไดแก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), MQDC พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย อาทิ ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวเรเตอร์ จํากัด,  ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,  คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช Senior Vice President Creative Lab บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ดร. สิทธา สุขกสิ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) , คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจ Concept Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทลโฮลดิ้ง จำกัด, คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ทูต TGDA ผู้ก่อตั้งแบรนด์ สิริไท และผู้ร่วมก่อตั้ง Little Big Green, ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สายงานเศรษฐกิจชีวภาพและสำนักพัฒนาจัดการองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  โดยเกณฑ์การตัดสินเน้นเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความสวยงาม ความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเรื่องความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                       “Thailand Green Design Awards 2024 (TGDA) ได้ตั้งเป้าส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ระดับประเทศและระดับสากลต่อไปตามลำดับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี พร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการฯ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนผลักดันการประกวดให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับประเทศ รวมไปถึงในระดับสากลต่อไป” ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวทิ้งท้ายภายในงาน

คุณอาจสนใจ

Related News