เศรษฐกิจ

ครม.ยกเลิกดิวตี้ฟรี ขาเข้า 8 สนามบิน กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ

โดย kanyapak_w

2 ก.ค. 2567

235 views

นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.นครราชสีมา รับทราบแนวทางการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย โดยให้หยุดการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้าของผู้ประกอบการ สอบถามทางผู้ประกอบการแล้วมีความยินดีในการหยุดดำเนินการ ซึ่งครม.มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามความเหมาะสมปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านดิวตี้ฟรี ขาเข้า 3 ราย ในท่าอากาศยานนานาชาติ 8 แห่งทั่วประเทศไทย จากสถิติของกรมศุลกากรในปี 66 มียอดจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในร้านดิวตี้ฟรีขาเข้ารวมทั้งสิ้น 3,021.75 ล้านบาทขณะที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ สามารถซื้อสินค้าโดยได้รับสิทธิยกเว้นอากร ตามหลักเกณฑ์ คือ ของใช้ส่วนตัวหรือที่ผู้เดินทางถือเข้ามา ราคารวมกันไม่เกิน 2 หมื่นบาท, บุหรี่ ปริมาณไม่เกิน 200 มวน ซิก้าร์หรือยาเส้น ปริมาณไม่เกินอย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกิน 250 กรัม และสุราปริมาณไม่เกิน 1 ลิตรสำหรับประโยชน์ของการหยุดการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านดิวตี้ฟรีขาเข้า จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปเพิ่มขึ้นประมาณ 570 บาท ขณะที่ผู้เดินทางชาวไทยอาจจะเลือกใช้จ่ายซื้อสินค้าปลอดอากรจากประเทศต้นทางเพื่อทดแทนหรือใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทเดียวกันในประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป คาดว่าจะได้รับเม็ดเงินหมุนเวียนใหม่เพิ่มเติมสูงสุด 3,460 ล้านบาทต่อปี และผลต่อรายได้ของภาครัฐ จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนมีการกระจายสู่ผู้ประกอบการร้านค้า ส่งผลให้เกิดการขยายฐานการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจในภาพรวม คาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.012% ต่อปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง  เศรษฐกิจ ,รัฐบาล

คุณอาจสนใจ

Related News