เศรษฐกิจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นปชช. ปลดล็อกกัญชากระตุ้น ศก. พบ 24% กังวลเยาวชนใช้ไม่เหมาะสม

โดย kanyapak_w

19 มิ.ย. 2565

70 views

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจ พบ ประชาชนเห็นด้วยปลดล็อกกัญชาหวังเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ แต่ยังกังวลกลุ่มเยาวชนใช้ไม่เหมาะสมศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด” จาก จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง


เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้การปลูก เสพ สูบ บริโภค สามารถทำได้ถูกกฎหมาย พบว่า ตัวอย่าง


- ร้อยละ 34.81 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ รองลงมา


- ร้อยละ 24.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ กัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องกัญชามากพอ และภาครัฐไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาได้อย่างทั่วถึง


- ร้อยละ 23.74 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์มากกว่าให้โทษ สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้


- และร้อยละ 16.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจเกิดการเสพติดกัญชา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดด้านความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน พบว่า ตัวอย่าง


- ร้อยละ 42.44 ระบุว่า กังวลมาก

- รองลงมา ร้อยละ 29.62 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล

- ร้อยละ 16.95 ระบุว่า ไม่กังวลเลย

- และร้อยละ 10.99 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวลสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการใช้กัญชาของคนไทยในอนาคต พบว่า ตัวอย่าง

- ร้อยละ 34.05 ระบุว่า ใช้ทางการแพทย์

- รองลงมา ร้อยละ 31.15 ระบุว่า ใช้เพื่อการสันทนาการ เช่น การสูบ หรือเสพ

- ร้อยละ 22.21 ระบุว่า ใช้ในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม 

- และร้อยละ 12.59 ระบุว่า ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง- ร้อยละ 67.02 ระบุว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับกัญชา ขณะที่- ร้อยละ 32.98 ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา (จำนวน 432 หน่วยตัวอย่าง) โดยในจำนวนนี้ ตัวอย่าง ร้อยละ 60.65 เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาในเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม รองลงมา ร้อยละ 30.56 ระบุว่า การเสพหรือสูบกัญชา ร้อยละ 21.06 ระบุว่า การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ร้อยละ 6.94 ระบุว่า การปลูกกัญชา ร้อยละ 1.39 ระบุว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในเชิงพาณิชย์ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า การค้ากัญชาคุณอาจสนใจ

Related News