เศรษฐกิจ

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หาแหล่งทุนแก้ปัญหาสภาพคล่อง

โดย thichaphat_d

18 พ.ค. 2565

732 views

สินมั่นคงประกันภัย ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หาแหล่งทุนแก้ปัญหาสภาพคล่อง ระหว่างนี้ยังเปิดให้ดำเนินการตามปกติ

วันนี้ (18 พ.ค. 65) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท เนื้อหาระบุว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ต่อมาคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 นั้น

ภายหลังจากสำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 จึงได้ยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางต่อไป ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 17 พ.ค. 65 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง


2. บริษัทฯ เสนอบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน


3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่

     3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

     3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลหนี้เป็นทุน

     3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยโควิด ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายของรับ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการรวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยขนส่งทางทะเล


โดยบริษัทฯ จะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามการค้าปกติ และจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป


คุณอาจสนใจ