เศรษฐกิจ

คิกออฟแล้ว! ก.เกษตรฯ มอบของขวัญปีใหม่แจกโฉนดเพื่อการเกษตร 25,000 ฉบับทั่วประเทศ

โดย parichat_p

15 ม.ค. 2567

32 views

การแจกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกจำนวน 25,000 ฉบับทั่วประเทศ โดยโฉนดฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นี้ได้ ซึ่งทั่วประเทศมีที่ดินตรงตามคุณสมบัตินี้กว่า 2 ล้านแปลง รวมเนื้อที่กว่า 22 ล้านไร่ กระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ได้ตั้งเป้ามอบโฉนดที่ดินทั้งหมดนี้ให้กับเกษตรกรจนครบ ภายใน 5 ปี หรือ ภายในปี 2571


เกษตรกร กลุ่มนี้ เป็นตัวแทนเกษตรกรจำนวน 1,000 คนแรก จาก พื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วยกาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี นครนายก สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี อุทัยธานี และเพชรบุรี ที่ได้รับการส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร โดยงานนี้จัดขึ้นพร้อมกันกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ


โฉนดเพื่อการเกษตรฉบับนี้ เป็นการการเปลี่ยนเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก ส.ป.ก. 4-01 ที่ใช้ปฏิรูปที่ดินมาตั้งแต่ปี 2518 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งจะช่วยขยายสิทธิและยกระดับมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน


เกษตรกรจึงสามารถเปลี่ยนมือ หรือ โอนสิทธิ ส.ป.ก.ได้ หากไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรต่อ โดยสามารถโอนได้ทั้งแปลงและบางส่วน จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้เต็มวงเงิน 100% และ ใช้ยื่นค้ำประกันตัวบุคคลกับศาลได้อีกด้วย


เกษตรกรจากจังหวัดชลบุรีกลุ่มนี้ บอกด้วยความดีใจ ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง โดยจะนำที่ดินแปลงนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ ต่อยอดจากการทำเกษตรแปลงเดี่ยวเดิมให้เกิดพืชผสมผสาน และไม้ยืนต้น เช่นเดียวกับเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มนี้ ที่วางแนวทางการเพาะปลูกได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ในที่ดินของตัวเอง


ส่วนเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร จะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. 4-01 มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ มีการถือครองไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ โดยต้องประกอบเกษตรกรรมเท่านั้น


ซึ่งทางสำนักงานการปฏิรุปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อได้รับเอกสารสิทธิแล้ว เกษตรกรจะต้องถือครองโฉนดไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงสามารถโอนสิทธิต่อได้


ซึ่งสำหรับการ Kick off วันแรกได้ส่งมอบให้เกษตรกรทั่วประเทศแล้ว 25,000 ฉบับ จากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะดำเนินการสำรวจคุณสมบัติเกษตรกรให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลีย่นแปลงในพื้นที่ ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น


ล่าสุดมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง สามารถออกโฉนดได้แล้ว 33,663 แปลง ให้กับเกษตรกร 29,006 ราย เป็นเนื้อที่ 275,100 ไร่ ซึ่งทางตามเป้าหมายแรกของปีนี้ คือ ส่งมอบให้ได้อย่างน้อย 4ล้าน 8แสน 9หมื่นไร่ โดยทางกระทรวงจะมีการปรับแผนต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนการส่งมอบให้กับเกษตรกรโดยเร็ว ก่อนสิ้นปี 2571

คุณอาจสนใจ