ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

BEDO ร่วมกับ สอวช. และ สสว. ขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

โดย thichaphat_d

4 พ.ค. 2566

62 views

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

BEDO ร่วมกับ สอวช.และ สสว. จัดสัมมนาแนะแนวทางทำธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BCG Economy พร้อม เผยแพร่ทิศทางการขับเคลื่อน BCG ไทยสู่สากล อนาคตเศรษฐกิจชีวภาพ และมุมมองจาก ผปก. ต้นแบบ ทั้ง SCG ลำปาง สิงห์เอสเตท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ในการยกระดับธุรกิจด้วยเศรษฐกิจ ชีวภาพ หวังจุดประกายแนวคิดให้ SME ด้าน BCG เกือบ 5 แสนราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ BCG สร้าง GDP เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาทในปี 2570
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า สอวช. ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดงานสัมมนา “ปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยนโลก: ยกระดับ SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ” ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy ของประเทศไทย รวมถึงแนวคิดการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง ความมหลากกหลายยทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ เข้าถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพทั้งนี้ เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของไทยด้วย Bio-Circular- Green Economic Model (BCG) และ สอวช. มีบทบาทและภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมให้ เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนําขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ในการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG ด้วยฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ BCG Indicators ขึ้นในการเชื่อมโยงมาตรการและการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนและยกระดับ MSME/SME ให้มีการเติบโตในระยะยาววอย่างยั่งยืนนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดดกลางและขนาดดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าจากการดําเนินธุรกิจของนานาประเทศที่มุ่งสู่กํารพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การรสหประชาชาติ ซึ่ง เป็นได้ทั้งโอกาสหรืออุปสรรคในการทําธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกว่า 3.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ ยังมีการพัฒนาตามแนวทํางดังกล่าวไม่แพร่หลายนัก สสว. ซึ่งมีบทบําทในการ กําหนดนโยบายและทิศทางกํารส่งเสริม SME ของประเทศ ภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566- 2570) จึงกําหนดแนวทางการส่งเสริมให้ SME ปรับตัวสู่การรพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้ BCG Economy เพื่อยกระดับและเพิ่มโอกาสที่จะเข้าสู่กํารแข่งขันระดับโลก ลดอุปสรรคจากกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) เพื่อสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า การดําเนินงานนของภาคธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นเพื่อแสวงหาผลกําไรเพียงอย่างเดียว แต่ภาคธุรกิจยังต้องให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อกําหนดของมาตรฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพพและพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ กลไก เพื่อนําไปสู่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับงานสัมมนา “ปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยนโลก : ยกระดับ SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ” ยังได้รับ เกียรติจากนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมให้ทิศทาง และนโยบายการขับเคลื่อน BCG ของไทยสู่สํากล นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจชีวภาพของไทย นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอแนวทางการพัฒนา BCG Indicator และมุมมองของผู้ประกอบการต้นแบบ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ตัวแทนผู้ประกอบการ SME ที่ ประสบความสำเร็จในการดําเนินธุรกิจชีวภาพ มําร่วมถ่ายทอดแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อให้ ผู้ประกอบการ SME ไทย สามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจสร้างสมดุลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพึ่งพาตัวเองเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง  สอวช. ,สสว. ,SME ,เอสเอ็มอี

คุณอาจสนใจ

Related News