พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ

25 ต.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระพิพัฒน์วชิโรภาส ณ วัดวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ เจ้าคณะตำบลหัวดอน และผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นพระราชาคณะ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีนามว่า พระพิพัฒน์วชิโรภาส ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนชุมชนตามหลัก "บวร" หรือบ้าน วัด ราชการ


โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ เป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชน ให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม เป็นการผสมผสานทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติ


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิรเมธี ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม และเจ้าคณะ ภาค 1 เป็นพระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดเมธีวรวัฒน์ พระครูวินัยธร พระครูธรรมธร พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา


พระธรรมวชิรเมธี เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2507 เป็นชาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นับเป็นพระเถระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย จนเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วเป็นเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวยอดนิยม