การเมือง

เปิดร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท 5 กระทรวงอัดงบมากสุด

18 พ.ค. 2564

1.2K view

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง

ออกอากาศ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. ทางช่อง 3 กด 33

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารับหลักการ วาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ล่าสุดประธานสภาฯ นายชวน หลีกภัย ก็ได้กำหนดให้มีการพิจารณา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้
สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ฉบับนี้มีการตั้ง วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,100,000,000,000 บาท (3.1 ล้านล้านบาท) ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 5.66 (งบประมาณปี 2564 คือ 3,285,962.5 ล้านบาท)


มีโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้


- รายจ่ายประจำ 2,360,543 ล้านบาท

- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท

- รายจ่ายเพื่่อชดใช้เงินทุุนสำรอง 24,978.6 ล้านบาท

- รายจ่ายลงทุน 624,399.9 ล้านบาท

- และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท


โดยประมาณการรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท งบขาดดุล 700,000 ล้าน


สำหรับรายละเอียดการจัดสรรงบของหน่วยงาน มีการตั้งงบกลาง 571,047.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43,568.9 ล้าทบาท หรือร้อยละ 7.1 ซึ่งในงบกลางตั้งรายจ่าย 11 ส่วนงาน ดังนี้- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและการต้อนรับประมุขต่างประเทศ 800 ล้านบาท (รองรับการประชุมAPEC ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2565)

- ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5,000 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 74,000 ล้านบาท

- เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 500 ล้านบาท

- เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 4,360 ล้านบาท

- เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 310,600 ล้านบาท

- เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 11,547 ล้านบาท

- เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 570 ล้านบาท

- เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ 72,370 ล้านบาท

- เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 89,000 ล้านบาท


ส่วนงบประมาณรายกระทรวง มี 5 กระทรวงรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุด ได้แก่
- กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 332,398.6 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรลดลงจากปีก่อน 24,000 ล้านบาท

- กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 17,000 ล้านบาท

- กระทรวงการคลัง วงเงิน 273,941.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,500 ล้านบาท

- กระทรวงกลาโหม วงเงิน 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 11,000 ล้านบาท

- กระทรวงคมนาคม วงเงิน 175,858.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 14,000 ล้านบาท


นอกจากนี้ งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 122,729.9 ล้านบาท หน่วยงานของรัฐสภาจัดสรรงบประมาณ 8,208 ล้านบาท หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 18,468.6 ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78,305 ล้านบาท ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.4 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6 ล้านบาท


สำหรับงบประมาณของกองทัพกระทรวงกลาโหมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท แบ่งเป็น
- งบประมาณของกองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท

- กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท

- กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท

- กองบัญชาการกองทัพไทย 14,580.1 ล้านบาท

- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,197.2 ล้านบาท

- และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 415.7 ล้านบาท


สำหรับภาพรวมการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระดับกระทรวงถูกปรับลดงบประมาณ เกือบทุกกระทรวง โดย


- กระทรวงศึกษาธิการถูกปรับลดมากที่สุด ถึง 24,051 ล้าน

- รองลงมากระทรวงแรงงาน 19,977 ล้าน

- กระทรวงมหาดไทย 17,144 ล้าน


โดยมีเพียง 3 กระทรวงที่ได้งบประมาณเพิ่ม ได้แก่

- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงพลังงาน


ที่ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นมากสุด 5,501 ล้าน ส่วนใหญ่เป็นงบของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/b7RIOsIb3E8

ข่าวยอดนิยม