พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี

01 เม.ย. 2564

40 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดจากวังสระปทุม , มูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 ทั้งนี้เมื่อปี 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา


โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพบก จัดตั้งโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”ขึ้น เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอน และกระบวนการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการ จะพระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ทหารเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำกลับไปปลูกยังที่พักของตนเอง เพื่อให้มีผักปลอดภัยบริโภค ช่วยลดรายจ่าย และจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เมล็ดพันธุ์ผัก ที่พระราชทานนี้ ยังสามารถนำกลับไปชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักอีกคนละ 10 ครัวเรือน เป็นการขยายความรู้ ของพลทหารปลดประจำการ ออกสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง สร้างเครือข่ายให้กองทัพบก เผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการทางการเกษตร


สำหรับกองพลทหารราบที่ 9 ได้เข้าร่วม และดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 มีพื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 , กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และกองพันทหารช่างที่ 9 การนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกองพลทหารราบที่ 9 ที่ผ่านการฝึกบันทึกภาพในภาคสนาม หรือ (combat camera) นำเทคนิคมาดัดแปลง เสนอผ่านระบบออนไลด์ ในหลายรูปแบบพร้อมกันในหลายมิติ ทั้งภาพจากพื้นราบ และภาพมุมสูง เริ่มจากการดำเนินงานของกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 มีพื้นที่ 6 ไร่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก ใช้เก็บรวบรวม สะสม สํารองเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ แล้วนําไปทดสอบอัตราการงอก และความเสถียรของเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสําหรับพระราชทานช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังมีโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จัดจําหน่ายให้กับกําลังพล และประชาชนในราคาถูก


ส่วนการดำเนินงานบนพื้นที่ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 มีพื้นที่ 24 ไร่ กิจกรรมเด่น เช่น การปลูกผักปลอดภัย แปลงฝึกประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลิตและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ ส่งให้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก มีแปลงมะเขือเทศจักรพันธ์เบอร์ 1 , อัญชัน , ถั่วผักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 , มะเขือยาว บวบหอม ฟักแฟง พริกขี้หนูหัวเรือ , ส่วนการปลูกกะเพรา ได้พัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ มีต้นแบบมาจากเครื่องร่อนมูลไส้เดือน ช่วยให้การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ได้เร็วขึ้น ด้านการจัดทําปุ๋ยหมักจากชานอ้อย ใช้เศษวัสดุหรือซากอ้อยที่มีมากในพื้นที่ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยบํารุงดิน อีกทั้งยังช่วยกําจัดซากพืชที่เหลือใช้ ลดมลพิษจากการเผาทําลาย ด้านประมง มีศูนย์ฝึกประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา ปลายี่สก เตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก สําหรับพระราชทานช่วยเหลือประชาชนต่อไป


ทั้งนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของกองพันทหารช่างที่ 9 ซึ่งพื้นที่ 10 ไร่ มีการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ 461 ตัว ปัจจุบันสามารถผลิตไข่เป็ดได้ 370 ถึง 390 ฟอง/วัน นำส่งให้กับโรงเลี้ยง เพื่อประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ, การปลูกปอเทือง และจัดทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ น้ำหมักชีวภาพจากปลา และน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน รวมทั้งใช้บำรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี , การเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำพระราชทาน เป็นไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ คือมีโปรตีนสูง แต่มีไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมันชนิดอิ่มตัวต่ำ ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ 242 ตัว, การดำเนินงานแปลงฝึกประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลิตและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์สำรอง สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎร


โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลผลิตผักปลอดภัยในโครงการฯ อาทิ แตงกวา มะเขือเปราะเจ้าพระยา บวบงู พริกชี้ฟ้า และโหระพา จากนั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เข้ารับพระราชทานพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29, ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9, ผู้แทนราษฎรบ้านไล่โว่ และผู้แทนครู นักเรียนโรงเรียนบ้านองหลุ เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก


จากการดำเนิน ยังขยายผลการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และต่อยอดโครงการฯ ไปยังพื้นที่ชุมชน เช่น โครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ" โรงเรียนบ้านองหลุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และไก่พันธุ์กระดูกดำพระราชทาน เริ่มนำผลผลิตมาประกอบอาหารให้นักเรียนได้แล้วบางส่วน, โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" มุ่งเน้นประชาชนตามแนวชายแดนพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชน 450 ครัวเรือน และนำผลผลิตจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสกับทหารพันธุ์ดีกองพลทหารราบที่ 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร ปศุศัตว์ และชลประทาน

ข่าวยอดนิยม