ประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน ลุยปั้น Job Matching Platform ได้งานที่ใช่ในแบบของคุณ

24 มี.ค. 2564

46 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews‘Job Matching Platform’ เป็นการรวบรวมความต้องการแรงงานของภาครัฐ และเอกชนในการจับคู่งาน ระหว่างตัวพนักงานและตำแหน่งงานที่ใช่ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันว่า AI รวมทั้ง พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประกันสังคม, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมพัฒนาระบบการใช้สิทธิ์ / รับสิทธิ์คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 และเพื่อพัฒนาระบบศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางกรมการจัดหางาน (DOE Data Center)


ซึ่ง Job Matching Platform เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มจัดหางาน (Job Demand Open Platform) เป็นการดำเนินการเพื่อให้คนไทยสามารถหางานผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือซึ่งตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เป็นการสนับสนุนและจัดเตรียมตลาดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการแรงงานในอนาคตของประเทศ
โดยจะมีการดำเนินการพัฒนา Job Matching Platform เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางระหว่างคนหางานและนายจ้างที่ต้องการสรรหาแรงงาน ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจับคู่งานให้มีความแม่นยำขึ้น จึงได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของแรงงานที่แท้จริง เพื่อนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตลาดแรงงาน และระบบ Big Data เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


หัวใจหลักของ Job Matching Platform คือการนำ AI มาใช้คัดเลือกและนำเสนอผู้สมัครที่มีความสามารถอื่นที่เด่นชัดแต่อาจจะไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ได้ประกาศรับสมัครงานโดยตรง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในค้นหางานที่ใช่และช่วยให้นายจ้างมีโอกาสได้รับผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพเข้าทำงานในบริษัท การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานดังกล่าวในปัจจุบันมีเป็นที่นิยมและชั้นอย่างกว้างขวางค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลีใต้ และในยุโรป เรียกได้ว่าแทบจะทุกองค์กรทั่วโลกเลยก็ว่าได้

การทำงานของ AI บน Job Matching Platform ของกรมการจัดหางานนี้มีด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้


1. การค้นหาด้วย job synonym เช่น ใช้คำค้นหาว่า ‘แม่บ้าน’ ระบบจะทำการวิเคราะห์คำที่มีความหมายใกล้เคียง ซึ่งหลังจากได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วคำค้นจะได้งาน ‘พนักงานทำความสะอาด’ ขึ้นมาด้วย เป็นการช่วยให้ผู้หางานค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น


2. การแนะนำงานตาม skill ของบุคคลนั้น ๆ ระบบจะตัดแยกคำจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ทำแบบทดสอบ และในส่วนที่ได้กรอกไว้เพื่อทำการวิเคราะห์คุณลักษณะทักษะ ความชอบ ความชำนาญ เมื่อผลการวิเคราะห์มีความน่าสนใจและตรงกับคุณลักษณะที่ตรงกับงานที่ประกาศ บุคคลผู้นั้นก็จะถูกนำเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความน่าสนใจในระบบของนายจ้าง เพื่อทำการเรียกสัมภาษณ์และเข้าสู่กระบวนการสมัครงานต่อไปJob Matching Platform มีฟีเจอร์สำคัญ ดังนี้


1. ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณด้วย AI เป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหางานของผู้สมัคร ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัคร ผ่านการกรอกข้อมูลและแบบทดสอบ ระบบจะจำแนกข้อมูลเพื่อค้นหางานที่เหมาะสม และทำการนำเสนองานให้กับผู้สมัครให้ทำการสมัครงานต่อไป


2. ค้นหาผู้สมัครงานที่ตรงกับตำแหน่งงานด้วย AI เป็นส่วนที่ช่วยเหลือในการรับสมัครงานของนายจ้าง ระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของงานที่บริษัทฯได้ลงประกาศรับสมัครงาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบ AI ในส่วนของผู้สมัครงานเพื่อหาผู้หางานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ลงประกาศ โดยผู้หางานดังกล่าวมิได้ลงสมัครหรือคุณสมบัติอาจไม่ตรงตามที่ประกาศโดยตรง เป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบุคคลที่เหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง
จะเห็นได้ว่าการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ Personality, Interest และช่วยหางานให้ตรงกับตัวตน ความชอบ ความสนใจ ความถนัด รวมถึงองค์ความรู้ที่มี จะตอบโจทย์ผู้ที่อาจจะจบมาแล้วทำงานไม่ตรงสาย โดย Job Matching Platform จะช่วยแนะนำให้ว่าความชอบ ความสนใจ ลักษณะนิสัย บุคลิกแบบไหน ที่จะเหมาะกับสายงาน ในตำแน่งอะไร มีผลให้ผู้สมัครงานได้เข้าทำงานที่ชอบ ลดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต


ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หางานที่มีระบบ AI คอยช่วยเหลือนี้ได้แล้ววันนี้ที่ www.ไทยมีงานทำ.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


ข่าวยอดนิยม