พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

14 มี.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมครู และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยทางโรงเรียนได้สร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับการเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะฐานการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะ ที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต อาทิ ทอฝ้ายทอฝันปั้นอนาคต , พิชิตขยะสะสมทรัพย์ ,เชื้อราพารวย และ ฟาร์มรักฟาร์มรู้ ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 มีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ รวม 657 คนต่อมาองคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยัง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา บ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาต่าง ๆ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกทักษะอาชีพ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นโรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลยุทธ์ 6 ข้อของโรงเรียนกลุ่มพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ มาใช้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ รวม 399 คน

ข่าวยอดนิยม